ARAZ Mühendislik, Çevre mühendisliği alanında akademik yetileri ile iş hayatındaki know-how birikimlerini iş ortakları için sentezleyerek, en ekonomik ve uygulanabilir çözüm alternatiflerini sunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip olan ARAZ Mühendislik alanında uzman kadrosu ile yasalar çerçevesinde gizlilik prensibi altında hizmetlerini sürdürmektedir.


Çevre Danışmanlık Hizmeti

"Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" gereği Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek1 ve Ek2 listesinde yer alan işletmeler, Çevre Danışmanlık firmasıyla anlaşmak ya da çevre yönetim birimi kurmakla yükümlüdürler...

ÇED Raporu - Kapsam Dışı Yazısı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Madde 5.'te "Bu Yönetmeliğe tabi projeler hakkında ÇED Olumlu, ÇED Olumsuz, ÇED Gereklidir veya "ÇED Gerekli Değildir kararlarını verme yetkisi Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine aittir...

Tehlikeli Atık Yönetimi

Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, işletmelerde oluşan atıkların; beyan işlemleri, atık yönetim planı oluşturulması, atıkların minimizasyonu, taşınması, depolanması, geri kazanım ve bertaraf edilmesi işlemlerini kapsayan sürecin tümü çevre yönetiminin önemli bir bileşeni olan atık yönetimini ifade etmektedir.


  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Seveso Bildirim Sistemi, teknolojik en son gelişmeler doğrultusunda geliştirilerek BEKRA adı ile devreye alınmıştır. Bir önceki Seveso Bildirim Sistemine yapılmış olan bildirimler görüntülenebilmekle beraber, yeni sistem altyapısındaki iyileştirmeler nedeniyle, bildirimde bulunmuş bütün kuruluşların beyanlarını ivedi olarak güncellemeleri gerekmektedir. Kaynak Link –HABERLER

  • Tehlikeli Maddeleri İçeren, Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Kntrolüne İlişkin Konsey Direktifini (Seveso II Direktifi) ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" gereğince, yönetmelik ekinde belirtilen tehlikeli maddeleri bulunduran veya bulunduracak kuruluşlar, depolayabilecekleri en yüksek madde miktarını, Seveso Bildirim Sistemine beyan etmekle yükümlüdürler.–HABERLER

  • Mülga Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yağ içeriklerinden dolayı bitkisel atık yağ tanımına alınan soap-stock, tank dibi tortular ve yağlı topraklar, yeni yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin kapsamından çıkarılmış olup, söz konusu atıkların tehlikesiz atık olması sebebi ile 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamına alınmıştır.Kaynak Link–HABERLER